โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประกาศโรงเรียนมหรรณพาราม แจ้งการจัดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566

ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online หรือ On- Demand และมาเรียนตามรูปแบบปกติในวันที่ 6 ธันวาคม 2566

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

Shopping Cart (0 items)
X