โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตารางสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางคุณครู แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระ ฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระ ฯ ศิลปะ กลุ่มสาระ ฯ การงานอาชีพ งานแนะแนว

 

ตารางนักเรียน แบ่งตามระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ตารางอาคารเรียน
ตารางอาคาร 1 ตารางอาคาร 2 ตารางอาคาร 3
ตารางอาคาร 4 ตารางอาคาร 5 ตารางอาคารอื่นๆ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางคุณครู แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี
กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระ ฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระ ฯ ศิลปะ กลุ่มสาระ ฯ การงานอาชีพ
งานแนะแนว

 

ตารางนักเรียน แบ่งตามระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ตารางอาคารเรียน
ตารางอาคาร 1 ตารางอาคาร 2 ตารางอาคาร 3
ตารางอาคาร 4 ตารางอาคาร 5 ตารางอาคารห้องสมุด
ตารางสนามชมพู-ฟ้า

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางคุณครู แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ ภาษาไท กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระ ฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระ ฯ ศิลปะ กลุ่มสาระ ฯ การงานอาชีพ งานแนะแนว
ตารางนักเรียน แบ่งตามระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางอาคารเรียน
ตารางอาคาร 1 ตารางอาคาร 2 ตารางอาคาร 3
ตารางอาคาร 4 ตารางอาคาร 5 ตารางอาคารอื่นๆ

ตารางสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอนชดเชยคุณครู แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 28 มิถุนายน 2564 – 24 กันยายน 2564)
กลุ่มสาระฯ ภาษาไท กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระ ฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระ ฯ ศิลปะ กลุ่มสาระ ฯ การงานอาชีพ งานแนะแนว
ตารางเรียนชดเชยนักเรียน แบ่งตามระดับชั้น (วันที่ 28 มิถุนายน 2564 – 24 กันยายน 2564)
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอน Online Ondemand ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน Online Ondemand ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอน Online Ondemand คุณครู แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ ภาษาไท กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระ ฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระ ฯ ศิลปะ กลุ่มสาระ ฯ การงานอาชีพ งานแนะแนว
ตารางเรียน Online Ondemand นักเรียน แบ่งตามระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
Shopping Cart (0 items)
X