โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

กรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนมหรรณพาราม

วิสัยทัศน์

      มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้สู่อาชีพในอนาคต

อัตลักษณ์

ยิ้มง่าย น้ำใจงาม

เอกลักษณ์

โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานสากล
4. จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึก รักษา สืบสาน ถ่ายทอด ความเป็นไทยและเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
5. จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภาวการณ์ เพื่อเป็นพบโลกที่มีคุณภาพ
6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
7. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานสากล
8. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพ
10. ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีความรู้ ตามมาตรฐานการศึกษา มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สามารถดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศราฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลากหลาย

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการที่หลากหลาย
กลยุทธที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพอย่างครูมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดการศึกษา

Shopping Cart (0 items)
X