โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนฤเทพ บัวพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการ


น.ส.จารุวรรณ เทียนเงิน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางธิดารัตน์ บูรณวนิช

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.เครือวัลย์ ปุจฉาการ

ครูชำนาญการ


น.ส.ณฐพร ชาวพงษ์

ครูชำนาญการ


น.ส.ณภัทร์วรัญญ์
พิมพ์หล่อ

ครู คศ.1


นางสาวรวิพร บุญมณี

ครู คศ.1


นางสาวพิชญ์สินี บุญเนาว์

ครูผู้ช่วย
Shopping Cart (0 items)
X