โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางลักขณา เอื้อใจ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ดวงเดือน กลีบอุบล

ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ชมพูนุช อัครเอื้ออังกูร

ครูผู้ช่วย


น.ส.ธัญญา พงษ์สิงห์โต

ครูผู้ช่วย


น.ส.กอบทอง รัตนแสง

ครูผู้ช่วย
Shopping Cart (0 items)
X