โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
วารสารโรงเรียน

งานสารบรรณโรงเรียนมหรรณพาราม ขอชี้แจงแนวทางการออกเอกสารราชการดังนี้
  1. ขั้นตอนการออกคำสั่งโรงเรียนมหรรณพาราม มีขั้นตอนดังนี้

1.1 ติดต่อคุณก้อย (งานสารบรรณ) เพื่อขอเลขคำสั่งโรงเรียน

1.2 คุณครูเจ้าของเรื่อง หรืองานสารบรรณฯ จัดพิมพ์คำสั่งตามรูปแบบงานระเบียบสารบรรณ

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://gg.gg/mhsarabun

1.3 เสนอรองผู้อำนวยการตามฝ่ายของตนเอง เพื่อตรวจทานคำสั่ง

1.4 นำคำสั่งส่งที่คุณก้อย (งานสารบรรณ) เพื่อเสนอผู้อำนวยการลงนาม

1.5 เมื่อผู้อำนวยการลงนามแล้ว งานสารบรรณจะดำเนินการดังนี้

1.5.1 ถ่ายสำเนาเก็บไว้ที่งานสารบรรณ 1 ชุด

1.5.2 เอกสารตัวจริงคืนเจ้าของเรื่อง

1.5.3 Scan เก็บไว้ใน Google Drive (http://gg.gg/mhsarabun)

1.6 งานสารบรรณ หรือเจ้าของเรื่อง แจ้งคุณครูและบุคลากรโรงเรียนทาง Line โรงเรียน

หมายเหตุ : ในขั้นตอนที่ 1.1 – 1.3  จะมีแบบฟอร์มจากงานสารบรรณให้ผู้พิมพ์ และรองผู้อำนวยการที่ตรวจทานลงนาม

 

  1. ขั้นตอนการออกหนังสือภายนอก มีขั้นตอนดังนี้

2.1 ติดต่อคุณก้อย (งานสารบรรณ) เพื่อขอเลขหนังสือภายนอก

2.2 คุณครูเจ้าของเรื่อง หรืองานสารบรรณฯ จัดพิมพ์หนังสือภายนอก และซองจดหมาย ตามรูปแบบงานระเบียบสารบรรณ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://gg.gg/mhsarabun

2.3 เสนอรองผู้อำนวยการตามฝ่ายของตนเอง เพื่อตรวจทานคำสั่ง

2.4 นำหนังสือภายนอกส่งที่คุณก้อย (งานสารบรรณ) เพื่อเสนอผู้อำนวยการลงนาม

2.5 เมื่อผู้อำนวยการลงนามแล้ว งานสารบรรณจะดำเนินการดังนี้

2.5.1 ถ่ายสำเนาเก็บไว้ที่งานสารบรรณ 1 ชุด

2.5.2 เอกสารตัวจริงคืนเจ้าของเรื่อง

หมายเหตุ : ในขั้นตอนที่ 2.1 – 2.3 จะมีแบบฟอร์มจากงานสารบรรณให้ผู้พิมพ์ และรองผู้อำนวยการที่ตรวจทานลงนาม

 

  1. ขั้นตอนการทำบันทึกข้อความ หรือหนังสือภายใน มีขั้นตอนดังนี้

3.1 คุณครูเจ้าของเรื่อง จัดพิมพ์บันทึกข้อความตามรูปแบบงานระเบียบสารบรรณ

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://gg.gg/mhsarabun

3.2 เสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงานเพื่อลงนาม

3.3 นำบันทึกข้อความส่งที่คุณครูปิยะเนตร ที่ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อลงเลขรับ และตรวจเสนอ

3.4 เสนอผู้อำนวยการลงนาม

3.5 เมื่อผู้อำนวยการลงนามแล้ว คุณครูปิยะเนตร ดำเนินการดังนี้

 3.5.1 ถ่ายสำเนาเก็บไว้ที่งานสารบรรณ 1 ชุด

 3.5.2 เอกสารตัวจริงคืนเจ้าของเรื่อง

Shopping Cart (0 items)
X