โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปิยะวรรณ เรืองสา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการ


น.ส.ดลฤดี ปัสสา

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการ


น.ส.จิราพร ยกตั้ง

ครู คศ.1


น.ส.ภิญญดา พรมกลาง

ครู คศ.1


น.ส.ณัฐติญา พุทธิโชติ

ครู คศ.1


น.ส.พรปวีณ์ คชหิรัญ

ครูผู้ช่วย


นายรฐนนท์ ควรระงับ

ครูผู้ช่วย


น.ส.พรธรรมมิก นามแดง

ครูผู้ช่วย


น.ส.น้ำเพชร แก้ววิลัย

ครูผู้ช่วย


น.ส.อนิสรณ์ สุริยวงค์

ครูผู้ช่วย


น.ส.อรวรรณ จิตประไพ

หัวหน้าสาระเทคโนโลยี
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุวิบูลย์ พิมพ์ศรวงษ์

รองหัวหน้าสาระเทคโนโลยี
ครูชำนาญการ


นายอาทิตย์ พลสุวรรณ

ครูชำนาญการ


นายจิตวัฒ เหมกระจ่าง

ครูผู้ช่วย


น.ส.พรทิพย์ ยอดหนู

ครูผู้ช่วย


น.ส.กมลชนก คนชาญ

ครูอัตราจ้าง
Shopping Cart (0 items)
X