โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.ชนัตตา ชื่นจิตต์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูชำนาญการ


น.ส.ปิยะเนตร ม่วงมีค่า

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการ


น.ส.กุลภัสสร ป้องคำ

ครูชำนาญการ


นางเสาวลักษณ์ คงทน

ครูชำนาญการ


นายอิทธิณัติ เสวกโกเมต

ครู คศ.1


นายนำชัย แสนศิลป์

ครูชำนาญการ


น.ส.ปาฏลี พรหมอ่อน

ครู คศ.1


น.ส.เบญจภรณ์ ยันตะบุศย์

ครู คศ.1


น.ส.สุชาดา พวนอินทร์

ครูผู้ช่วย


นายอนุรักษ์ มุซายี

ครูอัตราจ้าง


Josil Mae R.Sumabong

ครูต่างชาติ


MissJoan Montesir Herez

ครูต่างชาติ
Shopping Cart (0 items)
X