โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพารามได้คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียนเป็นสำคัญ คณะกรรมการฝ่ายบริหารจึงได้มีมติให้จัดการเรียน การสอนในรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 4 – 10 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรค และ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

Shopping Cart (0 items)
X