โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

การตรวจเยี่ยมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1

ดร. นิยม ไผ่โสภา ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ดร. นิยม ไผ่โสภา ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนมหรรณราม โดยเป็นการเรียนการสอนแบบ Online ภายใต้มาตรการ แนวทางปฏิบัติ และคำสั่งป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาพบรรยากาศ
Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X