โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม🎉ขอแสดงความยินดี

ฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวเครือวัลย์ ปุจฉาการ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวกิตติภา นิมา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นางสาวชนัตตา ชื่นจิตต์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะครูชำนาญการ

Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X