โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

🎊🎊ขอแสดงความยินดีกับ 🎊🎊 นายทรงพล เอียดแจ่ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ครูผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษา มีผลงานระดับ ”ดีมาก“ ภายใต้โครงการ ”การพัฒนาครูสู่นักสร้างสรรค์ สื่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแพลตฟอร์ม Tiktok จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

Shopping Cart (0 items)
X