โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

โครงการทัศนศึกษา ห้องเรียนพิเศษ Smart Class 3R CAMP

วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2563 โรงเรียนมหรรณพาราม ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SmartClass) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (3 R for life in the future) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และตระหนักรู้ในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงษ์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรเพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด ซึ่งถือเป็น วิชาของแผ่นดิน ผ่านกิจกรรม อาทิ การดำนา การปลูกผัก การสร้างบ้านดิน ฯลฯ

Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X