โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2563

โรงเรียนมหรรณพาราม  จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  ด้วยโปรแกรม Google Classroom และ Google Meet  เนื่องจากการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื่อไวรัส
โคโรนา 2019 รอบใหม่ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2563

Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X