โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ประกาศ ปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ เป็นเวลา 3 วัน

ประกาศจากโรงเรียนมหรรณพาราม  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างรวดเร็ว  อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียน  ครู  บุคลากร  โรงเรียนมหรรณพารามจึงได้สั่งปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564  โดยโรงเรียนได้ทำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X