โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

แจ้งกำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 08:00-16:00น.
หมายเหตุ : ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบให้เรียบร้อย (ดินสอ,ปากกา, ยางลบ ฯลฯ)

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

Shopping Cart (0 items)
X