โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

คุณสุจิตรา พัฒนภักดี อดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลแพ่ง มอบทุนการศึกษา ที่มีความประพฤติดี จำนวน 20 ทุน

คุณสุจิตรา พัฒนภักดี อดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลแพ่ง คุณพงศ์พัฒน์ พัฒนภักดี และครอบครัว มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม ที่มีความประพฤติดี จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท โดยได้ให้โอวาทแก่ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับทุนใจความว่า “ขอให้นักเรียนทุกคน สร้างคุณงามความดี และทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต” ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาส นี้

Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X