โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู

🎉🎉โรงเรียนมหรรณพาราม ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
จำนวน 6 ราย
ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายศิวนัท อะโนราช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2. นายอนุชา บุญรินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นางสาวณัฐติญา พุทธิโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นางสาวภิญญดา พรมกลาง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นางสาวณภัทร์วรัญญ์ พิมพ์หล่อ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6. นางสาวรวิพร บุญมณี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X