โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมหรรณพาราม ขอแสดงความยิน ดีกับ นางสาวประกายดาว กลิ่นเกิด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและงบประมาณ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และนางสาวเบญจภรณ์ ยันตะบุศย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ด้วยความยินดียิ่ง

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

Shopping Cart (0 items)
X