โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O29 – O33)

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Click

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Click

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี

Click

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Click

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Click

Shopping Cart (0 items)
X