โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องเรียนคู่ขนาน ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ห้องเรียนคู่ขนาน โรงเรียนมหรรณพารามได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ” ชนะเลิศ ” จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยคณะกรรมการได้มานิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT และประเมินห้องเรียนคู่ขนาน โรงเรียนมหรรณพาราม (การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ)

Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X