โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2

การบริหารงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3

การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5

การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
Shopping Cart (0 items)
X