โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • Home
  • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.ข้อมูลพื้นฐาน

 

4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

7.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

2.การบริหารงาน

 

5.การส่งเสริมความโปร่งใส

 

3.การบริหารเงินงบประมาณ

 

6.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คณะกรรมการบริหารโรงเรียน


กลุ่มบริหารวิชาการ


กลุ่มบริหารงบประมาณ


กลุ่มบริหารงานบุคคล


กลุ่มบริหารทั่วไป