โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O10 – O17)

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

Click

O11 รายงานติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

Click

O12 รายงานการดำเนินงานประจำปี

Click

O13 คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

Click

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Click

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Click

O16 รายงานสำรวจความพึงพอใจ

Click

O17 E-Service

Click

Shopping Cart (0 items)
X