โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 – O28)

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Click

O26 การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Click

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Click

O28 รายงานการบริหาร พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Click

Shopping Cart (0 items)
X