โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34 – 041)

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Click

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Click

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Click

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Click

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Click

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

Click

O40 รายงานติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

Click

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Click

Shopping Cart (0 items)
X