โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ขอแสดงความยินดีกับ

ฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม
ขอแสดงความยินดีกับ
นายอภิชาติ แสนโคตร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และนางธิดารัตน์ บูรณวนิช
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Previous Post
Newer Post
Shopping Cart (0 items)
X