โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพารามโรงเรียนมหรรณพาราม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O9)

O1 โครงสร้างสถานศึกษา

Click

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

Click

O3 อำนาจหน้าที่

Click

O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

Click

O5 ข้อมูลการติดต่อ

Click

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Click

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

Click

O8 Q & A

Click

O9 Social Network

Click

Shopping Cart (0 items)
X