Mahannoparam School 68/5 Mu 2 Chimplee Rd. Chimplee Talingchan Bangkok 10170
 


แนะนำครูใหม่ปี2556 ปี 2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561
วีดิทํศน์โรงเรียน 2560
สารสนเทศปีการศึกษา 2556

ผลการแข่งขันอัจฉริยะทางไอที "พระคุณแม่"เทิดพระเกียรติมหาราชินี ครบ ๘๐ พรรษา

ดาวโหลดรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 ได้ที่นี่
Facebookโรงเรียนมหรรณพาราม : โรงเรียนมหรรณพาราม 2559
ทำเนียบครูเก่าโรงเรียนมหรรณพาราม   มหรรณพารามได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ แล้ว
สรุปยอดนักเรียนทุกระดับชั้น ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 = 1,200 คน
       
งานแผนงานโรงเรียนมหรรณพาราม         เว็บประเมินครูผู้สอน      วีทีอาร์เกษียณอายุราชการปี2559   รายงานประจำปี 2558   
Download คำสั่งโรงเรียนได้ที่นี่
เรียนรู้ภาษาอังกฤษท่องเที่ยวแบบแพ็คแบ็ค 77 ประเทศได้เลย ทางYoutube ทางเฟสบุ๊ค Pantip
ยอดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้น ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2561
 
 
                               ต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 /2562                            
 
 
 
 
 
 
             นักเรียนชั้น ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2563
             นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-Net ที่โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563
             นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-Net ที่โรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2563
             นักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
             นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563
             นักเรียนชั้น ม.3 สอบ GAT / PAT  ที่โรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563
             กิจกรรมวันมหรรณพ์วิชาการปีการศึกษา 2562 วันที่15 มกราคม 2563
             กิจกรรมสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562
             กิจกรรมวันคริสมาสต์ วันที่ 18 ธันวาคม 2562
             กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย วันที่ 13 ธันวาคม 2562
             กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับชั้น ม.ปลาย วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562
             กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.3 ที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี วันที่ 13 ธันวาคม 2562
             กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.2 ที่สวนสัตว์ซาฟารีปาร์ค จ.กาญจนบุรี วันที่ 13 ธันวาคม 2562
             กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 ที่พิพิธภัณฑืทหาร อาคาร 100 ปี จ.นครนายก วันที่ 13 ธันวาคม 2562
             กิจกรรมค่ายพักแรกลูกเสือ-เนตรานารีปี 2562 วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562  ชั้น ม.1ที่ค่ายบ้านกลางเขาแคมป์ จ.นครนายก  
             กิจกรรมค่ายพักแรกลูกเสือ-เนตรานารีปี 2562 วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 ชั้น ม.2 ที่ค่ายซาฟารีปาร์ค จ.กาญจนบุรี 
             กิจกรรมค่ายพักแรกลูกเสือ-เนตรานารีปี 2562 วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562  ชั้น ม.3 ที่ค่ายทุ่งเก้าทัพ จ.กาญจนบุรี
             กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562     ภาพกิจกรรมวันที่ 3       ภาพกิจกรรมวันที่ 4
             บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีรอบคัดเลือกก่อนวันเปิดกีฬาสีประจำปี 2562 วันที่ 11 -29 พฤศจิกายน 2562
             นักเรียนระดับชั้น ม.6 ร่วมงาน Open House ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
             สอบธรรมศึกษาปี 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
             กิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
             กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าปี 2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
             สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ประเมินโรงเรียนมหรรณพาราม วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2562             
             พิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนมหรรณพาราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
             กิจกรรมเลือกกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
             กิจกรรมประกวดทำกระทงปีการศึกษา 2562 วันที่ 11พฤศจิกายน 2562
             ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
             นักเรียนเปิดเรียนวันแรก วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
             ส่งแผนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562 และส่งบันทึกหลังแผนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562
             อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 วันที่ 29 ตุลาคม 2562
             ครูลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 28 ตุลาคม 2562
             ปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 14 ตุลาคม 2562 - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
             ตรวจ ปพ.5(เล่มชมพู) ที่ห้องประชุม 116 เวลา 14.30 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2562
             ส่ง ปพ.5(เล่มชมพู) และพิมพ์ ปพ.5 จาก SGS วันที่ 11 ตุลาคม 2562
             สอบแก้ตัว 0 ร มส หรือ มผ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2562
             ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส หรือ มผ และลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2562 วันที่ 9 ตุลาคม 2562
             ส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 และส่งวิเคราะห์ข้อสอบ วันที่ 7 ตุลาคม 2562
             สอบแก้ตัว 0 ร มส หรือ มผ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2562
             ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส หรือ มผ และลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562
             ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 27กันยายน - 1 ตุลาคม 2562
             อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. วันที่ 23 กันยายน 2562
             อบรมโครงการเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด วันที่ 21-22 กันยายน 2562
             กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ผู้เกษียณอายุราชการปี 2562 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
             สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 16- 20 กันยายน 2562
             อบรมครู เรื่อง จัดทำระบบแผนงานผ่านโปรแกรมระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
             อบรมหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน เรื่อง จัดทำระบบแผนงานผ่านโปรแกรมระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
             กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ วันที่ 11 กันยายน 2562
             กิจกรรมสอบวรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียน ปีการศึกษา 2562  วันที่ 11 กันยายน 2562
             กิจกรรมปิดกองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนมหรรณพาราม ภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 11 กันยายน 2562
             กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.2 " กฎ 1 วา พาโรงเรียนสะอาด" วันที่ 10 กันยายน 2562
             ครูนาฏณฎา ชมภูนุช และ ครูสายัณห์ โพธิ์ไพจิตร ผู้เกษียณอายุราชการปี 2562 อำลานักเรียนมหรรณพาราม วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562
             กิจกรรมแสดงความยินดีกับครูมยุรา สิงสุข ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู และอำลานักเรียนมหรรณพาราม วันที่ 4 กันยายน 2562
             กิจกรรมต้อนรับครูภาษาจีนคนใหม่ ครูปฏาลี พรมอ่อน วันที่ 4 กันยายน 2562
             กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ "เรียนรู้เท่าทันสื่อ" แก่นักเรียนระดับชั้น ม.2 วันที่ 3 กันยายน 2562
             กิจกรรมวัน Math Day วันที่ 27 สิงหาคม 2562
             กิจกรรมวันอาเซียน วันที่ 22 สิงหาคม 2562