น.ส.ลักษณ์อนงค์ ดงขุนทศ
ครู คศ.1
หน.กลุ่มสาระฯ


นายดานิยาน สันบากอ
ครู คศ.1นายอภิชาติ แสนโคตร
ครูชำนาญการ


     

น.ส.ปิยะวรรณ เรืองสา
ครู คศ.1

น.ส.ดลฤดี ปัสสา
ครู คศ.1

น.ส.กัญญา รอบแคว้น
ครู คศ.1
     

นายศักดิ์ชัย ราชนิยม
ครู คศ.1


น.ส.จิราพร ยกตั้ง
ครูผู้ช่วย
     

น.ส.ภิญญดา พรมกลาง
ครูผู้ช่วย

น.ส.ณัฐติญา พุทธิโชติ
ครูผู้ช่วย