น.ส.ลักษณ์อนงค์ ดงขุนทศ
ครู คศ.1
หน.กลุ่มสาระฯ


นายดานียาน บันบากอ
ครูผู้ช่วยนายอภิชาติ แสนโคตร
ครูชำนาญการ


     

น.ส.ปิยะวรรณ เรืองสา
ครู คศ.1

น.ส.ดลฤดี ปัสสา
ครู คศ.1

น.ส.กัญญา รอบแคว้น
ครู คศ.1
     

นายศักดิ์ชัย ราชนิยม
ครูผู้ช่วย


น.ส.จิราพร ยกตั้ง
ครูผู้ช่วย