นางอรนภา ศรีสุข
ครูชำนาญการ
หน.กลุ่มสาระฯ


น.ส.กาญจนรัตน์ รัตนราศรี
ครูชำนาญการพิเศษนายอภิชาติ แสนโคตร
ครูชำนาญการ


   

น.ส.ลักษณ์อนงค์ ดงขุนทศ
ครู คศ.1น.ส.ดลฤดี ปัสสา
ครูผู้ช่วยน.ส.กัญญา รอบแคว้น
ครูผู้ช่วย

     

น.ส.ปิยะวรรณ เรืองสา
ครูผู้ช่วย

นายศักดิ์ชัย ราชนิยม
ครูผู้ช่วย

นายดานิยาน สันบากอ
ครูผู้ช่วย