สารสนเทศโรงเรียนมหรรณพาราม

ประวัติย่่อโรงเรียนมหรรณาพาราม
               โครงการเิดิมของกรมวิสามัญศึกษา  มีนโยบายจะย้ายโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  ซึ่งตั้งอยู่ใกล้วัดโพธิ์  ตำบลบางระมาด  อำเภอตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร  มาอยู่ที่ดินแปลงนี้  ในปี 2515   กรมสามัญศึกษาได้จัดตั้งงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ถมสนาม  ปรับปรุง
บริเวณที่ดินแปลงนี้เพื่อเตรียมการย้ายโรงเรียนโพธิสารพิทยากร แต่ต่อมากรมสามัญศึกษาได้เปลี่ยนแปลงนโยบายให้ระงับการย้ายโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ไว้ก่อนและได้มีคำสั่งให้ที่นี่เปิดโรงเรียนใหม่ขึ้นอีกแห่งหนึ่งในปีการศึกษา  2516   เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2516  โดยมีพระราชวรเวที เจ้าอาวาสวัด
มหรรณพารามวรวิหารให้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนมหรรณพาราม" ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติยศแก่โรงเรีียนหลวงที่พระราชทานแก่สามัญชนแห่งแรก
ในประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้่าเจ้าอยู่หัว(รัีชกาลที่ 5) ทรงตั้งขึ้น  และกำหนดอักษรย่อว่า "ม.ณ."  โดยมี
นายลัทธิ   ศิริวรรณ มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่คนแรก  โดยภายในรัศมีของโรงเรียน  มีโรงเรียนอื่นๆตั้งอยู่คือ
               1. โรงเรียนวัดตลิ่งชัน                 2. โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน             3. โรงเรียนฉิมพลี                   4. โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
               5. โรงเรียนปิยะมิตร                    6. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาฯ        7. โรงเรียนวัดไก่เตี้ย                8. โรงเรียนวัดช่างเหล็๋ก
               9. โรงเรียนวัดโพธิ์                      10. โรงเรียนกุศลศึกษา                   11. โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา       12. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
              13. โรงเรียนวัดทอง                    14. โรงเรียนวัดมะกอก                     15. โรงเรียนนิลประพันธ์        16. โรงเรียนวัดประสาท
              17. โรงเรียนโพธิสาราพิทยากร 18. โรงเรียนวัดน้อยใน
  
ที่อยู่   ตั้งอยู่ที่  68/5  หมู่ 2  ถนนฉิมพลี  แขวงฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร 10170  
โทรศัพท์ :  02-4486258 / 02-4486617         โทรสาร : 02-4486482

                                                            

โทรศัำพท์ภาพใน         101   งานประชาสัมพันธ์                  102  แผนงาน                                           103   กลุ่มบริหารงบประมาณ
                                                104   ผู้อำนวยการ                              105   รองฯกลุ่มทั่วไป                             106   ป้อมยาม
                                                107   วิทยาศาสตร์                              108   งานอนามัยโรงเรียน                    109   ห้องพลศึกษา
                                                111   คณิตศาสตร์                              112   ภาษาไทย                                        113   ภาษาต่างประเทศ                  
                                                114   กลุ่มบริหารงานบุคคล            115  ห้องโสตทัศนศึกษา                        116   งานคอมพิวเตอร์                   
                                                117   การงาน-อาชีพ                         118  สังคมศึกษา                                     122  รองฯกลุ่มบริหารวิชาการ                
                                                123  กลุ่มบริหารทั่วไป                      124  ห้องเรียนพิเศษเรียนร่วม              125 งานทะเบียนวัดผล
                                                126 รองฯฝ่ายปกครอง                     128 แผนกชีววิทยา                                129   งานแนะแนว            
                                                130   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์    131  งานห้องสมุด                                   132 แผนกโรเนียว      

Email Address :  paramschool@hotmail.com
Website : www.mh.ac.th            Facebook : โรงเรียนมหรรณพาราม 2559
คติธรรม : อตฺตาหิ   อตฺตโน นาโถ  หมายถึง  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
สีประจำโรงเรียน
 : ชมพู - ฟ้า
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นประดู่
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คู่คุณธรรม ตามวิถีไทย
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
: ยิ้มง่าย น้ำใจงาม               เอกลักษณ์ของโรงเรียน : โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา  
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธรูป ภ. ป. ร.

                                                                                                        
                                                                                                    ประวัติพระพุทธรูป ภ.ป.ร.
                                                                                     พระพุทธรูปประจำโรงเรียนมหรรณพาราม
           โรงเรียนมหรรณพารามได้รับมอบพระพุทธรูปประจำโรงเรียนตามโครงการจัดหาพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ พระพุทธรูปประจำโรงเรียนเดิมเป็นพระพุทธรูปรมดำมาลงรักปิดทองภายหลัง
                ปี ๒๕๒๗                  กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการจัดหาพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาในสังกัด
                                                   กระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ (เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลทางด้านสังคมในเรื่อง
                                                   การพัฒนาเด็กและเยาวชน ฯ และแนวทางพิทักษ์รักษา มรดกทางวัฒนธรรม)
               ปี ๒๕๒๗ – ๒๕๒๙   เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคพระพุทธรูปหรือทุนทรัพย์เพื่อจัดหา พระพุทธรูป
                                                  สำหรับมอบแก่สถานศึกษาทั่วประเทศที่ไม่อยู่ในฐานะจะจัดหาพระพุทธรูปขนาดที่กำหนดให้
              ๕ มีนาคม ๒๕๒๘      เป็นวันมาฆบูชา สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทาน
                                                  บัตรรับพระพุทธรูป แก่ ผู้แทนสถานศึกษา ๖๐ แห่ง ณ พุทธมณฑล
                                                  เป็นการรับมอบพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา
                                                 ในช่วงแรก ผอ. สุรินทร์   สรรพกิจ (ผู้ล่วงลับไปแล้ว) เป็นผู้แทนโรงเรียนมหรรณพาราม
                                                 ได้ไปรับพระราชทานบัตรรับพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา
              ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐     ประกอบพิธีรับมอบพระพุทธรูปแก่สถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
                                                  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
                                                  และขอพระราชทานนามาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.”ประดิษฐานที่ฐานพระพุทธรูป


วิสัยทัศน์
: มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามวิถีไทย
พันธกิจ                     
 • 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพมีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานสากล
  4. จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึก รักษา สืบสาน ถ่ายทอดความเป็นไทยและเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  5. จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภาวการณ์เพื่อเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ
  6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
  7. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล
  8. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพ
  10. ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆในการจัดการศึกษา

                                
สัญญลักษณ์ประจำโ
รงเรียน คือ "เปลวเทียนในบเสมา "      หมายถึง  แสงแห่งปัญญาในกรอบคุณธรรม  จากอดีตถึงปััจจุบัน
โรงเรียนมหรรณพารามมีผู้อำนวยการ  จำนวน 14  คน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมหรรณพาราม คนปัจจุบัน คนที่ 15  คือ  นายวุฒิชัย วรชิน

 

เป้าประสงค์

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสามารถดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลาย


กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ และเป็นครูมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มหรรณพาราม

           มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน                                                                                                  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                                                              
1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ                                                                           
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                                           
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

          มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา                              
2.1 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

 

          มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                  
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

 

         รวมทุกตัวบ่งชี้   ระดับคุณภาพ
     1.ระดับกำลังพัฒนา    2.ระดับปานกลาง    3. ระดับดี      4.ระดับดีเลิศ   5. ระดับยอดเยี่ยม

       
ตราสัญญลักษณ์ โรงเรียนจากอดีต...สู่ปัจจุบัน
       
ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามเพศและวุูฒิการศึกษา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ข้อมูลนักเรียน สรุปสำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558