ประวัติย่่อโรงเรียนมหรรณาพาราม
               โครงการเิดิมของกรมวิสามัญศึกษา  มีนโยบายจะย้ายโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  ซึ่งตั้งอยู่ใกล้วัดโพธิ์  ตำบลบางระมาด  อำเภอตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร  มาอยู่ที่ดินแปลงนี้  ในปี 2515   กรมสามัญศึกษาได้จัดตั้งงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ถมสนาม  ปรับปรุง
บริเวณที่ดินแปลงนี้เพื่อเตรียมการย้ายโรงเรียนโพธิสารพิทยากร แต่ต่อมากรมสามัญศึกษาได้เปลี่ยนแปลงนโยบายให้ระงับการย้ายโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ไว้ก่อนและได้มีคำสั่งให้ที่นี่เปิดโรงเรียนใหม่ขึ้นอีกแห่งหนึ่งในปีการศึกษา  2516   เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2516  โดยมีพระราชวรเวที เจ้าอาวาสวัด
มหรรณพารามวรวิหารให้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนมหรรณพาราม" ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติยศแก่โรงเรีียนหลวงที่พระราชทานแก่สามัญชนแห่งแรก
ในประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้่าเจ้าอยู่หัว(รัีชกาลที่ 5) ทรงตั้งขึ้น  และกำหนดอักษรย่อว่า "ม.ณ."  โดยมี
นายลัทธิ   ศิริวรรณ มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่คนแรก  โดยภายในรัศมีของโรงเรียน  มีโรงเรียนอื่นๆตั้งอยู่คือ
               1. โรงเรียนวัดตลิ่งชัน                 2. โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน             3. โรงเรียนฉิมพลี                   4. โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
               5. โรงเรียนปิยะมิตร                    6. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาฯ        7. โรงเรียนวัดไก่เตี้ย                8. โรงเรียนวัดช่างเหล็๋ก
               9. โรงเรียนวัดโพธิ์                      10. โรงเรียนกุศลศึกษา                   11. โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา       12. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
              13. โรงเรียนวัดทอง                    14. โรงเรียนวัดมะกอก                     15. โรงเรียนนิลประพันธ์        16. โรงเรียนวัดประสาท
              17. โรงเรียนโพธิสาราพิทยากร 18. โรงเรียนวัดน้อยใน
  
ที่อยู่   ตั้งอยู่ที่  68/5  หมู่ 2  ถนนฉิมพลี  แขวงฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร 10170  
โทรศัพท์ :  02-4486258 / 02-4486617         โทรสาร : 02-4486482

                                                            

โทรศัำพท์ภาพใน         101   งานประชาสัมพันธ์                  102  แผนงาน                                           103   กลุ่มบริหารงบประมาณ
                                                104   ผู้อำนวยการ                              105   รองฯกลุ่มทั่วไป                             106   ป้อมยาม
                                                107   วิทยาศาสตร์                              108   งานอนามัยโรงเรียน                    109   ห้องพลศึกษา
                                                111   คณิตศาสตร์                              112   ภาษาไทย                                        113   ภาษาต่างประเทศ                  
                                                114   กลุ่มบริหารงานบุคคล            115  ห้องโสตทัศนศึกษา                        116   งานคอมพิวเตอร์                   
                                                117   การงาน-อาชีพ                         118  สังคมศึกษา                                     122  รองฯกลุ่มบริหารวิชาการ                
                                                123  กลุ่มบริหารทั่วไป                      124  ห้องเรียนพิเศษเรียนร่วม              125 งานทะเบียนวัดผล
                                                126 รองฯฝ่ายปกครอง                     128 แผนกชีววิทยา                                129   งานแนะแนว            
                                                130   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์    131  งานห้องสมุด                                   132 แผนกโรเนียว      

Email Address :  paramschool@hotmail.com
Website : www.mh.ac.th            Facebook : โรงเรียนมหรรณพาราม 2559
คติธรรม : อตฺตาหิ   อตฺตโน นาโถ  หมายถึง  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
สีประจำโรงเรียน
 : ชมพู - ฟ้า
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นประดู่
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามวิถีไทย
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
: ยิ้มง่าย ไหว้สวย               เอกลักษณ์ของโรงเรียน : โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี      
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธรูป ภ. ป. ร.

                                                                                                        
                                                                                                    ประวัติพระพุทธรูป ภ.ป.ร.
                                                                                     พระพุทธรูปประจำโรงเรียนมหรรณพาราม
           โรงเรียนมหรรณพารามได้รับมอบพระพุทธรูปประจำโรงเรียนตามโครงการจัดหาพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ พระพุทธรูปประจำโรงเรียนเดิมเป็นพระพุทธรูปรมดำมาลงรักปิดทองภายหลัง
                ปี ๒๕๒๗                  กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการจัดหาพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาในสังกัด
                                                   กระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ (เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลทางด้านสังคมในเรื่อง
                                                   การพัฒนาเด็กและเยาวชน ฯ และแนวทางพิทักษ์รักษา มรดกทางวัฒนธรรม)
               ปี ๒๕๒๗ – ๒๕๒๙   เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคพระพุทธรูปหรือทุนทรัพย์เพื่อจัดหา พระพุทธรูป
                                                  สำหรับมอบแก่สถานศึกษาทั่วประเทศที่ไม่อยู่ในฐานะจะจัดหาพระพุทธรูปขนาดที่กำหนดให้
              ๕ มีนาคม ๒๕๒๘      เป็นวันมาฆบูชา สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทาน
                                                  บัตรรับพระพุทธรูป แก่ ผู้แทนสถานศึกษา ๖๐ แห่ง ณ พุทธมณฑล
                                                  เป็นการรับมอบพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา
                                                 ในช่วงแรก ผอ. สุรินทร์   สรรพกิจ (ผู้ล่วงลับไปแล้ว) เป็นผู้แทนโรงเรียนมหรรณพาราม
                                                 ได้ไปรับพระราชทานบัตรรับพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา
              ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐     ประกอบพิธีรับมอบพระพุทธรูปแก่สถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
                                                  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
                                                  และขอพระราชทานนามาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.”ประดิษฐานที่ฐานพระพุทธรูป


วิสัยทัศน์
: มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามวิถีไทย
พันธกิจ                     
 • กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขาติ และมาตรฐานสากล
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกในความเป็นไทย รักษา สืบสาน และถ่ายทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
 • จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภาวการณ์ของโลก เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของ
  ประชาคมอาเซียน
 • พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
 • พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานสากล
 • พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 • ประสานความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ในการจัดการศึกษา
                                
สัญญลักษณ์ประจำโ
รงเรียน คือ "เปลวเทียนในบเสมา "      หมายถึง  แสงแห่งปัญญาในกรอบคุณธรรม  จากอดีตถึงปััจจุบัน
โรงเรียนมหรรณพารามมีผู้อำนวยการ  จำนวน 14  คน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมหรรณพาราม คนปัจจุบัน คนที่ 15  คือ  นายวุฒิชัย วรชิน

 

เป้าประสงค์

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ให้เป็นคนดี มีความรู้ ตามมาตรฐานการศึกษา มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
และสามารถดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนความเป็นสากล


กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ และเป็นครูมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

มาตรฐานโรงเรียน มหรรณพาราม

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขภาพกายที่ดี
1.2 มีสุขภาพจิตที่ดี
            1. ผู้เรียนมีลักษณะและพฤติกรรมการแสดงออกที่ดีมีความยิ้มแย้มแจ่มใส มองโลกในแง่ดี
            2. เข้าใจและภูมิใจในตนเอง
            3. มีความสามารถในการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
            4. กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมกับเพศและวัย และบทบาทหน้าที่
            5. มีทักษะชีวิตสามรถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณค่าในสังคม
1.3 มีสุขนิสัยที่ดี
            1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
            2. รักษาให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง
            3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย
            4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด
            5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ
            6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
            7. ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท
            8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี
            9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
            10. มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม
1.4 ป้องกันตนเองจากสารเสพติด
            1. ผู้เรียนรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ
            2. รู้จักวิธีดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาทและปัญหาทางเพศ
            3. รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบต่อตนเอง และผู้อื่น
4. มีสำนึกต่อส่วนรวมและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์ในกิจกรรมต่อต้านอบายมุข สิ่งมอมเมา ความรุนแรงและปัญหาทางเพศ
           ภายใน สถานศึกษาหรือร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.5 มีสุนทรียภาพ
            1. ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีงาม ชื่นชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
            2. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างมีความสุข
            3. มีทักษะหรือมีผลงานหรือความสามารถด้านใดด้านหนึ่งด้วยความภาคภูมิใจ

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1มีความเป็นลูกที่ดี
            1. ผู้เรียนเตระหนักในคุณค่าของตนเอง มีความรักเคารพกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และถิ่นฐานบ้านเมือง
            2. สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
            3.  เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครู
            4.  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
5. ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน การเอาใจใส่ช่วยเหลืองานที่บ้าน และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคมในฐานะที่เป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคมทั้งที่บ้าน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมประเทศชาติ
2.2 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
            1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
            2. ซื่อสัตย์สุจริต
            3. มีวินัย
            4. ใฝ่เรียนรู้
            5. อยู่อย่างพอเพียง
            6. มุ่งมั่นในการทำงาน
            7. รักความเป็นไทย
            8. มิจิตสาธารณะ
2.3  เป็นคนดีปฏิบัติตามหลักศาสนา
            1. ผู้เรียนดำรงตนอย่างมีคุณค่า มีความเอื้ออาทรและน้ำใจไมตรี
            2. มีความเมตตากรุณา
            3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัด ขยันอดทน
            4. มีความสามัคคีและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
            5. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
            6. ผ่านการทำงาน/ทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ (จิตอาสา) อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี/คน
2.4 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
            1. ผู้เรียนตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลกที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียน ประเพณี
                ค่านิยม และวิถีชีวิต
            2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต
            3. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล
            4. สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี
            5. รู้จักให้เกียรติผู้อื่น
            6. เข้าใจและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความยืดหยุ่น
            7. มีความสามารถในการปรับตัวและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น
                ด้วยความเต็มใจในฐานะที่เป็นพลเมืองไทย
            8. เป็นพลเมืองโลกที่อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุข
2.5  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
            1. ผู้เรียนมีความตระหนักและรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
            2. เห็นประโยชน์และผลกระทบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม
            3. ร่วมทำกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งที่สถานศึกษา
                และหน่วยงานอื่นจัดขึ้น

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1มีนิสัยรักการอ่าน
            1. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน สามารถอ่านจับใจความสำคัญ หรืออ่านเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้
            2. มีนิสัยรักการอ่านโดยอ่านหนังสืออื่นนอกจากหนังสือแบบเรียน ตามเกณฑ์การอ่านของสำนักงานคณะกรรมการ
                การศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อยวันละ 60 นาที

            3. มีผลงานการอ่านระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างน้อย 15 เล่ม/ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างน้อย
                20 เล่ม/ปี (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556)
3.2 มีความสามารถในการเรียน
            1. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
            2. มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
            3. สามารถเรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
                อินเตอร์เน็ต (Internet)
            4. สื่อสังคม (Social Media) ในการเรียนรู้ และการนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์
3.3 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
            1. ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นมนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
            2. มีผลงานที่เกิดจาการเรียนรู้เป็นของตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

       

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
4.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
            1. ผู้เรียนมีความสามารถจำแนก แยกแยะข้อเท็จจริง
            2. รวบรวมจัดหมวดหมู่ หรือจับประเด็นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปเรื่องราวที่อ่าน ฟัง ดู
            3. สามารถสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองโดยมีเหตุผลประกอบ
4.2 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
            1. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิดแก้ปัญหาด้วยภาษา และวิธีการของตนเอง
            2. สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
            3. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใกล้เคียง หรือในชีวิตประจำวัน
4.3ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
            1. ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมายอนาคต
            2. ริเริ่ม สร้างสรรค์ ผลิตผลงาน/การประดิษฐ์/การออกแบบผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพด้วยองค์ความรู้และก่อให้
               เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม
            3. สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน
            4. การนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
            1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในปีการศึกษา เฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)
            1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
                ใน 5 หรือ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีค่า T-Score ตั้งแต่/มากกว่า 40.00 ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
5.3 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
            1. ผลการประเมินผู้เรียนตามสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 5 ด้าน คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร
                2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
                5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5.4 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
            1. ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน
5.5 ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษา คิดคำนวณและใช้เหตุผล
            1. ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาหรือการรู้หนังสือ (Literacy) การคิดคำนวณ (Numeracy) และความสามรถใน
                การใช้เหตุผล (Reasoning Ability)

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 มีความสามารถในการวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ
            1. ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ
            2. มีทักษะในการวางแผน ดำเนินการการตรวจสอบการประเมิน
            3. มุ่งมั่นดำเนินการจนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
            4. มีความสุขความภูมิใจในผลสำเร็จของงานที่ทำ
6.2มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
            1. ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
            2. มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี
            3. มีความรับผิดชอบ
            4. สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่จนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของทีม
6.3มีความรู้ความสามารถเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
            1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสนใจ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
            2. สามารถบอกหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได้อย่างน้อย 1 อาชีพ

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1  ครูมีคุณลักษณะที่ดี
            1. การมีบุคลิกภาพที่ดี มีมารยาทที่ดี มีความสุภาพอ่อนโยน แต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครู
            2. การมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครุ เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
            3. การมีความรัก ความเมตตากรุณาต่อศิษย์ และมีความยุติธรรมอย่างเสมอภาค
            4. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน เพื่อนครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
            5. การมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
            6. การประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความมุ่งมั่นตั้งใจเสียสละและรับผิดชอบในหน้าที่
            7. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
            8. การมีความรู้ตามมาตรฐานความรู้ของมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
            9. การมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 ทั้งจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณ
                ต่อผู้รับการบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม
             10. การรักษาระเบียบวินัยของราชการและสถานศึกษาตลอดจนชื่อเสียงเกียรติยศของข้าราชการ
 7.2  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษา
            1. การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
            2. การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
                ให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
            3. การกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึง
                ประสงค์ตามหลักสูตรและออกแบบจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและความ
                แตกต่างของผู้เรียน
            4. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
                หลากหลายโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน
            5. การบริหารการจัดการชั้นเรียนและจัดบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผู้เรียนเกิด
                การเรียนรู้อย่างมีความสุข
            6. การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
            7. การวัดและประเมินผลที่หลากหลายเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูล
                สารสนเทศที่แสดงถึงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน
            8. การนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาหรือซ่อมเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร รวมทั้ง
                การปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
            9. การให้คำแนะนำ ปรึกษาหรือแก้ปัญหาให้ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
           
            10. การศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมี
                           งานวิจัยหรือผลงานหรือสื่อ/นวัตกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ชิ้น
            11. การสร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างชุมชน
                           แห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
            12. การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษา สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ศักยภาพของผู้เรียนใน
                           ด้านต่างๆ ปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดี
            1. การมีบุคลิกภาพที่ดี มีมารยาทที่ดี มีความสุภาพอ่อนโยน แต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็น
                ผู้บริหารสถานศึกษา
            2. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเคารพให้เกียรติผู้เกี่ยวข้องทุกคน
            3. การมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
            4. การมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
            5. การประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่หวังผลและแสวงหาผลประโยชน์อันมิควร
            6. การมีความมุ่งมั่นตั้งใจและเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา
                ของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
            7. การประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
            8. การมีความรู้ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2556
            9. การรักษาระเบียบวินัยของราชการและสถานศึกษา และการรักษาส่งเสริมเกียรติยศของข้าราชการ
            10. การเป็นที่ยอมรับ และศรัทธาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
8.2 ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษา
            1. การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วนการใช้หลักความเป็นผู้นำใน
               การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการ
               วางแผน การดำเนินการตามแผนและการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ สามารถบริหารจัด
               การสถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา/มาตรฐานการศึกษาของ
               สถานศึกษา
            2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               เป็นมืออาชีพโดยมีหลักฐานการพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษารายบุคคลไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/ปี
            3. การส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
               สามารถสร้างระบบ และกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้สถานศึกษาประสบผลสำเร็จ และเป็นที่
               พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            4. การจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนรู้
               ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีแหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจนจัดระบบการ
               ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
            5. การจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านอาคารสถานที่
               สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและเหมาะสม มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ร่มรื่น
               สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการให้บริการนักเรียนด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพและอนามัย ศิลปะ ดนตรี กีฬา
               นันทนาการ และวิชาการ ด้านห้องสมุด/เอกสาร สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการอย่างพอเพียงและ
               เป็นระบบ
            6. การสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ
               (Profession Leaning Community) โดยผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหรือการจัดการความรู้
               (Knowledge Management) ในการพัฒนาคุณภาพ/ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจนได้นวัตกรรมหรือการปฏิบัติ
               งานที่ดีเลิศ (Best Practice) ของกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้
            7. การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีการระบุความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงและการวางแผนการ
               บริหารความเสี่ยง การดำเนินการตามแผน ตลอดจนการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหาร
               ความเสี่ยง
            8. การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา
               โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช้มาตรฐานการศึกษาในการ
                การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
            9. การสร้างความสำเร็จให้แก่สถานศึกษาโดยมีผลงาน รางวัลเกียรติยศ ผลงานนวัตกรรมดีเด่นของครู/นักเรียน/
               ผู้บริหารสถานศึกษา ทำให้สถานศึกษามีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏ
            10. การายงานผลความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกปี และมีผลการประเมินความพึงพอใจของ
               คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่ 9  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            1. การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
            2. การให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
               เขต 1/หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชน
            3. การให้ความเห็น เสนอแนะ ให้คำปรึกษาในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
               ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รวมทั้งความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
            4. การรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการดำเนินการตามระบบแระกันคุณภาพภายใน
               ของสถานศึกษาและการกำหนดอัตลักษณ์/เอกลักษณ์สถานศึกษา
            5. การให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการ
               ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และความต้องการของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่น
            6. การให้ข้อเสนอแนะ และการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้
               แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อเสริมสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
                สถานศึกษา
            7. การให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
            8. การให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
               การบริหารการเงิน และการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้
               ตามที่กฎหมายกำหนด ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนด
            9. การปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
               ของคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            10. การรับทราบและให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจการของ
                 ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ตลอดจนนโยบายและแผนของกระทรวง
                 ศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ
                 ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น
            11. การให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประสานส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้ง
                 ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ
                 ประกาศ ฯลฯ กำหนด
            12. การให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ ฯลฯ
                 ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนด
            13. การให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และการให้คำปรึกษาในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความ
                 สัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ ในชุมชนและท้องถิ่น
            14. การแต่งตั้งที่ปรึกษา//คณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานตามระเบียบและ/หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                  มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
9.2 พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา นโยบายและจุดเน้น
            1. การมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ 3-5 ปี
            2. การมีระบบ/กลไกหรือแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
            3. การมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างชัดเจน
4. การมีรายงานประจำปี หรือรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. การมีรายงานผลความสำเร็จคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาในภาพรวมมีคุณภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90.00
            6. การมีเหรียญ โล่ รางวัล เกียรติบัตรที่เชิดชูเกียรติของสถานศึกษาในระดับเขต/ระดับภาค(ในรอบสามปี)
            7. การมีเหรียญ โล่ รางวัล เกียรติบัตรที่เชิดชูเกียรติของสถานศึกษาในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ (ในรอบสามปี)
            8. มีรายงานผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
9.3 พัฒนาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม
            1. การมีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมอย่างน้อย 1
               โครงการ/ปี เช่น การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การบริการ
               ชุมชน เป็นต้น
            2. การกำหนดเป้าหมายความสำเร็จและมีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
            3. การมีระบบ/กลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ชัดเจน
            4. การมีโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
            5. การส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน และบุคลากรนำความรู้ประสบการณ์ไปให้บริการแก่ผู้ปกครอง ชุมชน
               และสังคมตามศักยภาพ
            6. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา
            7. การรายงานผลความสำเร็จและความพึงพอใจของโครงการ/กินกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ
               กับผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมที่มีผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ร้อยละ 80.00

มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ  สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงผู้รับผิดชอบ
10.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
            1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเกิดจากการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรของสถานศึกษา/ผู้ที่
               เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
            2. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้วัดของมาตรฐาน
               การศึกษาการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
               มัธยมศึกษา เขต 1
            3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานที่สะท้อนอัตลักษณ์/เอกลักษณ์และมาตรการ
               ส่งเสริมของสถานศึกษา
            4. การกำหนดมาตรฐานของการศึกษาของสถานศึกษาครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
               มัธยมศึกษา เขต 1
            5. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้
            6. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาชุมชน
               และท้องถิ่น
            7. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการกำหนดและประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐาน
               และตัวบ่งชี้
            8. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            9. สถานศึกษามีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
            10. สถานศึกษามีการสื่อสารมาตรฐานการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษาทราบ
10.2 จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
            1. การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตาม
               สภาพจริง
            2. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย โดยมีจุดเน้นในด้านคุณภาพของผู้เรียน
            3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
            4. การกำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
            5. การกำหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการของสถานศึกษา
            6. การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรและผู้เรียน ร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
               ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
            7. การกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
            8. การกำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการ
            9. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            10. การประชุมชี้แจงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
10.3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
            1. จัดโครงการหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
            2. การมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับสถานศึกษา
            3. การขับเคลื่อนกลไกการประกันคุณภาพภายมนสถานศึกษาของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
               สถานศึกษา
            4. การดำเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ
            5. การจัดประชุมชี้แจงสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับระบบการประกัน
               คุณภาพภายในสถานศึกษา
            6. การกำหนดผู้รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
            7. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้
               บริการ/การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด
            8. การมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ครู และผู้บริหารเป็นรายบุคคลถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
            9. การมีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินผลคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ต่อเนื่อง
               อย่างน้อย 3 ปี
            10. การนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบ
               การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10.4  ดำเนินการตามแผนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
            1. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
            2. แผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการ/กิจกรรมที่รองรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
            3. การกำหนดบทบาทหน้าที่ของครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เรียนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงาน
               ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
            4. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
            5. การกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ชัดเจน
            6. การจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจำปีให้ครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
            7. แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            8. การจัดระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
            9. การประเมินโครงการและรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ
            10. การสรุปรายงานผลความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีทุกปี
10.5  จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
            1. การมีคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา
            2. การมีแผน/ปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
            3. การมีเครื่องมือที่มีคุณภาพในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
            4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีทั้งระดับรายบุคคลและระดับสถานศึกษา
            5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต้องดำเนินการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
            6. การรายงานผลการตืดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผลสำเร็จ/ความก้าวหน้า
               ของการดำเนินการ และการเสนอแนะมาตรฐานการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
            7. การนำผลและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
            8. การติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
            9. การมีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนและปฏิบัติงานประจำที่สะท้อนความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
               งานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
            10. ความพร้อมและการให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน
10.6  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
            1. การมีระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
            2. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกปี
            3. การมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
               สถานศึกษา
            4. การมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ชัดเจน
            5. การมีคู่มือ/แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสำหรับคณะกรรมการฯ
            6. การใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสม
            7. การจัดประชุมชี้แจงเพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทราบ
            8. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
            9. การนำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
            10. การสร้างวัฒนธรรมการประเมินที่มีคุณภาพให้ทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อการประเมินและให้การประเมินอยู่ใน
                วิถีการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
10.7  จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
            1. การมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
            2. การนำผลจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาใช้
            3. รายงานประจำปีของสถานศึกษาใช้รูปแบบตามที่หน่วยงานต้นสังกัด/สพม.1 กำหนด
            4. รายงานประจำปีสะท้อนคุณภาพของผุ้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษา
            5. รายงานประจำปีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            6. สถานศึกษาเสนอรายงานประจำปีต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
               ภายในเดือนมิถุนายน
            7. การเสนอรายงานประจำปีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
            8. การเผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซด์ของสถานศึกษา
            9. การจัดประชุมเสนอรายงานประจำปีต่อครู และบุคลากรของสถานศึกษา
            10. การประเมินคุณภาพของรายงานประจำปี
10.8  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
            1. การสร้างเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
            2. การนำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากการประเมินตนเองของสถานศึกษาไปใช้พัฒนาคุณภาพ
               การศึกษา
            3. การนำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
               มัธยมศึกษา เขต 1 ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา
            4. การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา
            5. การวิเคราะห์ สังเคราะห์/วิจัยและเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา
            6. การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นการทำงานปกติของสถานศึกษา
            7. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
            8. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
            9. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
           
10. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

           

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์รวมทั้งการส่งเสริมเอกลักษณ์ของ สพม.1
11.1  อัตลักษณ์ของผู้เรียน
            1. การกำหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียนมีความเหมาะสม และปฏิบัติได้
            2. การกำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จของอัตลักษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00
            3. การมีระบบกลไกหรือกิจกรรม/โครงการในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
            4. การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผ๔ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
            5. การประเมินผลการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย

11.2  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
            1. การกำหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษามีความเหมาะสมและปฏิบัติได้
            2. การกำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จของเอกลักษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00
            3. การมีระบบกลไกในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
            4. การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
            5. การประเมินผลการพัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย
11.3  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของ สพม.1 (รักความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล)
            1. สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย/ท้องถิ่น
            2. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม หรือมีผลงานที่สะท้อนการส่งเสริมและอนุรักษ์
               ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย/ท้องถิ่นที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของชุมชน/สังคม 1 เรื่อง
            3. สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน และครูด้านภาษาอังกฤษ/สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ/
               ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่องทุก โดยผู้เรียนและครูสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ/
               ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างน้อยร้อยละ 80.00
            4. สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ/ภาษา/วัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอย่างน้อย
               1 ประเทศ
            5. สถานศึกษามีการประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาเอกลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
               เขต 1 โดยการประเมินบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนในโลกยุคปัจจุบันและการพัฒนาช่วยเหลือสถานศึกษาอื่น
หรือชุมชน สังคม
12.1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
            1. ความมีเหตุผลในการกำหนดทักษะที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับผู้เรียนของสถานศึกษา
            2. การกำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00
            3. การมีระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
            4. การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
            5. การประเมินผลความสำเร็จบรรลุเป้าหมาย
12.2  จัดโครงการพิเศษเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา  สร้างความโดดเด่นให้สถานศึกษา
            1. โครงการพิเศษอย่างน้อย 1 โครงการที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวปฏิรูปการศึกษาหรือการนำผล
               การประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด/ผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ในการจัดทำ
               โครงการพิเศษของสถานศึกษา
            2. โครงการพิเศษนั้นมีมีบุคลากรของสถานศึกษามีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
            3. การดำเนินงานโครงการพิเศษเป็นไปตามวงจร P D C A
            4. ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
            5. ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
12.3  พัฒนาช่วยเหลือสถานศึกษาอื่น หรือ ชุมชน สังคม
            1. การมีข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น หรือกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชน สังคมในการชี้แนะ
               ป้องกันหรือแก้ปัญหาทางสังคม
            2. การกำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
            3. การมีแนวปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
            4. การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดี
            5. ผลการประเมินความสำเร็จบรรลุเป้าหมาย

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการจัดการเรียนร่วม
13.1  ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ
13.2  ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
13.3  ผู้บริหารบริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
13.4  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม

       
ตราสัญญลักษณ์ โรงเรียนจากอดีต...สู่ปัจจุบัน
       
ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามเพศและวุูฒิการศึกษา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ข้อมูลนักเรียน สรุปสำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558