นางสาวจารุวรรณ  เทียนเงิน
ครู .2 หน.กลุ่มสาระฯนางวนิชา แสนโสภา
ครูชำนาญการพิเศษนางธิดารัตน์ บูรณวนิช
ครู คศ.2     

นายคมกริช น่วมนาม
ครู .1น.ส.เครือวัลย์ ปุจฉาการ
ครู .1
ҧਹ ¹آ
ครู .1     

ҧdz Ǿ
ครูผู้ช่วย¹෾ ǾѲ
ครูผู้ช่วย