นายสุริชัย กุลจิตติประวิช
สอนภาษาญี่ปุ่นMr.Chagie P. Abulencia
สอนภาษาอังกฤษ


Miss Josil Mae R.Sumabong
สอนภาษาอังกฤษ
     

นางสาวชลธิชา บรรดาล
สอนวิทยาศาสตร์

น.ส.ภูสุตา โสไกร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศิริรัตน์ รักญาติ
สอนวิชาสังคมศึกษา
     

นางสาววรงค์พร ชาคำ
สอนวิชาสังคมศึกษา

นางสาวไอรินลดา สีมาพล
สอนนาฏศิลป์

นางสาวจตุพร วิรัตจริยาพร
สอนภาษาจีน

     

นายกาบีรอน กรดดำ
สอนศิลปะ