ส่วนที่ 1 ศึกษาจาก Virtual School online
1.เนื้อหา Virtual School online มี 5 รายวิชาหลัก คือ 1. คณิตศาสตร์ 2.วิทยาศาสตร์ 3.สังคมศึกษา 4.ภาษาไทย
และ 5.ภาษาต่างประเทศ
2.นักเรียนต้องเข้าเรียนโดย User และ Password ของนักเรียนตามที่โรงเรียนกำหนดให้เท่านั้น
3.ควรใช้บราวเซอร์ Google Chrome จะทำให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพดีที่สุด

 
       
ส่วนที่ 2 ศึกษาจาก เนื้อหารายวิชาที่ครูผู้สอนจัดทำขึ้นเอง
1.คลิกเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการศึกษา
2.คลิกเลือกที่ปุ่มคำว่า "ผลงาน" ใต้รูปครูแต่ละท่าน
3.นักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาสาระฯของผู้สอนได้โดยไม่ต้องใช้ User และ Password ใดๆ
 
       
       
           
       
           
       
           
       
           
       
           
 
แหล่งเรียนรู้ Online อื่นๆที่น่าสนใจ
 
ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลสำหรับการเรียนการสอนทางไกล เลือก เปิดทีวีช่องตามระดับของนักเรียนได้เลยครับ