คุยกับผู้จัดทำ

                ในฐานะที่เป็นครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์ 1  รหัสวิชา ง 40204 
เวลาเรียน 2  คาบ ต่อสัปดาห์  เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe  Photoshop CS2 ขั้นพื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนมหรรณพารามเนื้อหาประกอบด้วย  3 หน่วยการเรียนดังนี้
                หน่วยการเรียนที่ 1  เรียนรู้และเริ่มต้นใช้งานขั้นพื้นฐาน
                หน่วยการเรียนที่ 2  การใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐาน
                หน่วยการเรียนที่ 3  การปรับแต่งภาพอย่างสร้างสรรค์
ผู้จัดทําพยายามผลิตสื่อ e-learning  เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Adobe  Photoshop CS2 
ที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจสามารถทํางานได้ และมีความสุข โดยได้ค้นคว้าหาความรู้
จากตำราและแหล่งข้อมูลหลายแห่ง ที่ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
                ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อการสอนของข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านและวงการศึกษา
บ้างไม่มากก็น้อยหากท่านมีคำแนะนำใดๆ สามารถติดต่อได้ท
ี่ daungduan.k@thaimail.com

 

 

 

 

 

 

ดวงเดือน  กลีบอุบล
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนมหรรณพาราม
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

                                    

หน้าแรก
แนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
สอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนที่1
หน่วยการเรียนที่2
หน่วยการเรียนที่3
สอบหลังเรียน
ผู้จัดทำ
 
   
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     

แหล่งข้อมูล

ชาตพล  นภาวารี และทักษพร  อมรชัยทรัพย์.  (2547).  คู่มือหัดแต่งภาพด้วย Photoshop CS2 & Workshop.  กรุงเทพฯ : เอ็น.อาร์.มีเดียส์(นภาวารี) จำกัด.
ปิยะ  นากสงค์.  (2548).  สร้างและแต่งภาพอย่างมีสไตล์ด้วย Adobe Photoshop CS2. กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซสมีเดีย จำกัด.
ปิยะบุตร  สุทธิดารา.  (2547).  Photoshop CS สนุกง่ายๆ สไตล์ผู้เริ่มต้น.  นนทบุรี : ไอดีซีฯ.