หน้าแรก
แนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
สอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนที่1
หน่วยการเรียนที่2
หน่วยการเรียนที่3
สอบหลังเรียน
ผู้จัดทำ
 

  รายวิชาคอมพิวเตอร์ 1 รหัสวิชา ง 40204   
            เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe  Photoshop CS2 ขั้นพื้นฐาน 
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนมหรรณพาราม เนื้อหาประกอบด้วย  3 หน่วย ดังนี้
            หน่วยการเรียนที่ 1  เรียนรู้และเริ่มต้นใช้งานขั้นพื้นฐาน
            หน่วยการเรียนที่ 2  การใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐาน
            หน่วยการเรียนที่ 3  การปรับแต่งภาพอย่างสร้างสรรค์  
 

  จุดประสงค์การเรียนรู้

    • รู้จักและสามารถใช้งานพื้นฐานโปรแกรม Adobe Photoshop CS2 ได้
    • สามารถสร้าง Selection ด้วยวิธีการต่างในการเลือกพื้นที่ได้
    • สามารถใช้เครื่องมือปรับแต่งรูปภาพด้วยการวาดภาพระบายสีได้
    • สามารถนำคุณสมบัติต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการตกแต่งภาพในรูปแบบที่หลากหลายได้

 
 
 
 
 
     
     
     

contact web master: daungduan.k@thaimail.com 
โรงเรียนมหรรณพาราม 68/5 หมู่ 2 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. 02-4486258 , 02-4486617 Fax 02-4486482