หน้าแรก
แนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
สอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนที่1
หน่วยการเรียนที่2
หน่วยการเรียนที่3
สอบหลังเรียน
ผู้จัดทำ
 

        แนะนำการใช้งาน

        สื่อการสอนชุดนี้เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไปประกอบด้วย
               แบบทดสอบก่อนเรียน
               เนื้อหาบทเรียน
               แบบทดสอบประจำหน่วย
               แบบทดสอบหลังเรียน
       
        ควรศึกษาตามลำดับ ดังนี้
                ควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาบทเรียน
                ศึกษาจากหน่วยการเรียนที่ 1 – 3 ตามลำดับ
                 ศึกษาบทเรียนจบแล้วให้ทดสอบความเข้าใจด้วยแบบทดสอบประจำหน่วย
                เมื่อศึกษาครบทั้งสามหน่วยการเรียนแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน

       เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
                   ร้อยละ 80 : 24 ข้อขึ้นไป  ดีมาก
                   ร้อยละ 70 : 21 ข้อขึ้นไป  ดี
                   ร้อยละ 60 : 18 ข้อขึ้นไป พอใช้
                   ร้อยละ 50 : 15 ผ่าน     

 
 
 
 
 
     
     
     

contact web master: daungduan.k@thaimail.com 
โรงเรียนมหรรณพาราม 68/5 หมู่ 2 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel. 02-4486258 , 02-4486617 Fax 02-4486482