วิสัยทัศน์  (VISION) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  คู่คุณธรรม  ตามวิถีไทย
อัตลักษณ์  (IDENTITY) ยิ้มง่าย  น้ำใจงาม
เอกลักษณ์  (UNIQUENESS) โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี  รู้รักสามัคคี  มีจิตอาสา

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562


   
HOME