นายเสรี อ่ำสอาด
หัวหน้าหมวดสถานที่


นายประสิทธิ์ ระยะรวงชัย
นักการ

นายҹ
นักการ
     

นายจงกล จุ้ยประเสริฐ
นักการ

นายสมพงษ์ ก้อนแก้ว
นักการ

นายประสงค์ ใจชื้น
นักการ
     

นายธนู มะส่าห์
พนักงานขับรถ

นางกชกร จิ๋วรักษา
นักการ

นายบุญส่ง บุญกลิ่น
ยาม