นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ทัศนศึกษาที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก จ.สระบุรี
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG

013.JPG

014.JPG

015.JPG

016.JPG

017.JPG

018.JPG

019.JPG

020.JPG

021.JPG

022.JPG

023.JPG

024.JPG

025.JPG