มหรรณพารามยินดีต้อนรับบุคลาการใหม่ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง รวมพลังสร้างมหรรณพารามให้ก้าวไกล
     

นางสาววิมณเทียร เพาะบุญ
ครูผู้ช่วย สอนพลศึกษานายคะเณศร์ สมรัตน์
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์

นางสาวมยุรี ศิริคำ
ครูคศ.1 คณิตศาสตร์


น.ส.ปิยะวรรณ เรืองสา
ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์

นางสาวปิยะเนตร ม่วงมีค่า
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา

นายศักดิ์ชัย ราชนิยม
ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์

นางสาวปิยะเนตร ม่วงมีค่า
ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ

นายดานิยาน สันบากอ
ครูผู้ช่วย วืทยาศาสตร์

นายนำชัย แสนศิลป์
ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ

นายอาทิตย์ พลสุวรรณ
ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์

นายสุวิบูลย์ พิมพ์ศรวงษ์
ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์


น.ส.กุลภัสสร ป้องคำ
ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
     

นายอนุวัฒน์ ไชยศิลป์
ครูผู้ช่วย สอนพลศึกษา