นางพรนภา รัชนิพนธ์
ครูชำนาญการพิเศษ หน.กลุ่มสาระฯนายธีรธร วิศวปติ
สอนพลศึกษา
     

นางสาววิมณเทียร เพาะบุญ
สอนพลศึกษา
 

นายอนุวัฒน์ ไชยศิลป์
สอนพลศึกษา