นางพรนภา รัชนิพนธ์
ครูชำนาญการพิเศษ หน.กลุ่มสาระฯนายธีรธร วิศวปติ
ครู คศ.1
     

นางสาววิมณเทียร เพาะบุญ
ครู คศ.1
 

นายอนุวัฒน์ ไชยศิลป์
ครู คศ.1