เด็กหญิงธิติญา ชูสวัสดิ์ ม.2/4 และ ด.ช.สุทธิกานต์ จ.จงจิตต์ ม.2/5
ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร
รับบริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559


001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg