น.ส.พรพิมล เครือวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ หน.กลุ่มสาระฯนางเสาวลักษณ์ คงทน
ครูชำนาญการ
น.ส.ชนัตตา ชื่นจิตต์
ครู คศ.1

     

นางสาวปิยะเนตร ม่วงมีค่า
ครู คศ.1

น.ส.กุลภัสสร ป้องคำ
ครู คศ.1

นายอิทธิณัติ เสวกโกเมต
ครู คศ.1
     

นายนำชัย แสนศิลป์
ครูผู้ช่วย