น.ส.พรพิมล เครือวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ หน.กลุ่มสาระฯนางเสาวลักษณ์ คงทน
ครูชำนาญการ
นางสุดาวรรณ บุญวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ


     

นางสาวปิยะเนตร ม่วงมีค่า
ครูผู้ช่วย


น.ส.ชนัตตา ชื่นจิตต์
ครู คศ.1นายอิทธิณัติ เสวกโกเมต
ครูผู้ช่วย

     

นายนำชัย แสนศิลป์
ครูผู้ช่วย

น.ส.กุลภัสสร ป้องคำ
ครูผู้ช่วย