น.ส.พรพิมล เครือวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ หน.กลุ่มสาระฯนางเสาวลักษณ์ คงทน
ครูชำนาญการ
น.ส.ชนัตตา ชื่นจิตต์
ครู คศ.1

     

นางสาวปิยะเนตร ม่วงมีค่า
ครูผู้ช่วย

นายนำชัย แสนศิลป์
ครูผู้ช่วย

นายอิทธิณัติ เสวกโกเมต
ครู คศ.1
     

น.ส.กุลภัสสร ป้องคำ
ครูผู้ช่วย