บรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2559
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาว ณัฐวรรณ โชติญาโณ ชั้น ม.4/1 จากพรรค
Mahan The next gen001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG

013.JPG

014.JPG

015.JPG

016.JPG

017.JPG

018.JPG

019.JPG

020.JPG

021.JPG

022.JPG

023.JPG

024.JPG

025.JPG

026.JPG

027.JPG

028.JPG

029.JPG

030.JPG

031.JPG

032.JPG

033.JPG

034.JPG

035.JPG

036.JPG

037.JPG

038.JPG

039.JPG

040.JPG

041.JPG

042.JPG

043.JPG

044.JPG

045.JPG

046.JPG

047.JPG

048.JPG

049.JPG

050.JPG

051.JPG

052.JPG

053.JPG

054.JPG

055.JPG

056.JPG

057.JPG

058.JPG

059.JPG