บรรณานุกรม

 

กฤษณะ  สถิต . สร้างโฮมเพจด้วยตนเอง ง่าย ฟรีและมีสไตล์ . กรุงเทพฯ  : อินโฟเพรส, 2544.

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรม  
                Macromedia Dreamweaver  MX 2004.  กรุงเทพฯ : บางกอกซอฟแวร์  , 2547.

ภัททิรา  เหลืองวิลาศ . Dreamweaver  MX  สร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพ . กรุงเทพฯ  :   
                ซีเด็ดยูเคชั่น , 2546.

วงศ์ประชา  จันทร์สมวงศ์ และดวงพร  เกี๋ยงคำ. อินไซท์ Dreamweaver  MX 2004.
                กรุงเทพ : โปรวิชั่น , 2547.

 

3d_basic_home.gif