แบบฟอร์มประเมินโครงการคุณธรรมใหม่ จากครู อภิรดี
ข้อมูลใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561 จากครูมยุรี
ข้อมูลใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561 จากครูอภิชาติ
นักเรียนระดับชั้นม.1 ภาค 2 ปี 2561 นักเรียนระดับชั้นม.2 ภาค 2 ปี 2561 นักเรียนระดับชั้นม.3 ภาค 2 ปี 2561
นักเรียนระดับชั้นม.4 ภาค 2 ปี 2561 นักเรียนระดับชั้นม.5 ภาค 2 ปี 2561 นักเรียนระดับชั้นม.6 ภาค 2 ปี 2561
แบบฟอร์มID_Plan มหรรณพาราม    
ข้อมูลใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561 จากครูณฐพล
 
แบบฟอร์มงานแผนงาน(ครูณชพล)
 
แบบสรุปโครงการและกิจกรรมปีงบประมาณ 2561 แบบประเมินผลโครงการและกิจกรรมปีงบประมาณ 2561 แบบเสนอโครงการปีงบประมาณ 2562
แบบเสนองานประจำปีงบประมาณ 2562 แบบฟอร์มรายละเอียดพัสดุปีงบประมาณ 2562 รายการพัสดุกองกลาง
แบบขออนุมัติโครงการและเบิกวัสดุกลาง แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ(PDF)
แบบฟอร์มขอเบิกพัสดุกลาง(PDF)
     
ข้อมูลใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561 จากครูดลฤดี

แบบขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน  
ข้อมูลใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561 จากครูนฤเทพ
แบบบันทึก PLC แบบบันทึกชุมนุม ตัวอย่างแบบบันทึกชุมนุม
แบบบันทึกสาธารณประโยชน์ ตัวอย่างแบบบันทึกสาธารณประโยชน์

 

     
     
 
แบบฟอร์มข้อมูลแผนงานปีงบประมาณ 2560
 
แบบฟอร์มโครงการปี2560 ประมาณการพัสดุ รายการพัสดุกลาง(พัสดุโรงเรียนจัดซื้อให้)
ฟอร์มเบิกพัสดุจากพัสดุโรงเรียน    
     
  ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ2559 ตัวอย่าง สรุปผลกิจกรรมพัฒนาทักษะ 
  ภาคผนวก  
     
แบบฟอร์มข้อมูลแผงานปีงบประมาณ 2561
แบบเสนอโครงการเพื่ออนุมัต แบบฟอร์มงานประจำ แบบฟอร์มวิจัยปี 2560
ประมาณการพัสดุ    
     
 
ตัวอย่างข้อมูลปี 2560
 
ตัวอย่างการทำป้ายนิเทศ(2560) 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน ตัวอย่างเล่มสรุป 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน(2560) ตัวใหม่  
     
 
รายชื่อนักเรียนประจำปี 2560 ภาคเรียนที่ 2
 
นักเรียนระดับชั้น ม.1 นักเรียนระดับชั้น ม.2 นักเรียนระดับชั้น ม.3
นักเรียนระดับชั้น ม.4 นักเรียนระดับชั้น ม.5 นักเรียนระดับชั้น ม.6
     
 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
EQ SDQ2  
     
 
โครงการโรงเรียนสีขาว
 
  ตัวอย่างการบันทึกกิจกรรม  
     
 
สารสนเทศ 2560
 
แบบฟอร์มสาระสนเทศปี 2560 ข้อมูลครูปี2560 ช้อมูลครูอัตราจ้างปี 2560
     
 
รายชื่อนักเรียนประจำปี 2561 ภาคเรียนที่ 1
 
นักเรียนระดับชั้น ม.1 นักเรียนระดับชั้น ม.2 นักเรียนระดับชั้น ม.3
นักเรียนระดับชั้น ม.4 นักเรียนระดับชั้น ม.5 นักเรียนระดับชั้น ม.6
     
แผน PLCปี2561 ป้อนBookmarkปี2561ที่นี่ ส่งคะแนนBookmarkปี2561 ที่ป้อนเสร็จแล้วที่นี่