ข้อมูลใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561 จากครูดลฤดี

แบบขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้

ข้อมูลใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561 จากครูนฤเทพ
แบบบันทึก PLC แบบบันทึกชุมนุม ตัวอย่างแบบบันทึกชุมนุม
แบบบันทึกสาธารณประโยชน์ ตัวอย่างแบบบันทึกสาธารณประโยชน์  
     
     
 
แบบฟอร์มข้อมูลแผนงานปีงบประมาณ 2560
 
แบบฟอร์มโครงการปี2560 ประมาณการพัสดุ รายการพัสดุกลาง(พัสดุโรงเรียนจัดซื้อให้)
ฟอร์มเบิกพัสดุจากพัสดุโรงเรียน    
     
  ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ2559 ตัวอย่าง สรุปผลกิจกรรมพัฒนาทักษะ 
  ภาคผนวก  
     
 
รายชื่อนักเรียนประจำปี 2560
 
นักเรียนระดับชั้น ม.1 นักเรียนระดับชั้น ม.2 นักเรียนระดับชั้น ม.3
นักเรียนระดับชั้น ม.4 นักเรียน ระดับชั้น ม.5 นักเรียนระดับชั้น ม.6
     
แบบฟอร์มข้อมูลแผงานปีงบประมาณ 2561
แบบเสนอโครงการเพื่ออนุมัต แบบฟอร์มงานประจำ แบบฟอร์มวิจัยปี 2560
ประมาณการพัสดุ    
     
 
ตัวอย่างข้อมูลปี 2560
 
ตัวอย่างการทำป้ายนิเทศ(2560) 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน ตัวอย่างเล่มสรุป 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน(2560) ตัวใหม่  
     
 
รายชื่อนักเรียนประจำปี 2560 ภาคเรียนที่ 2
 
นักเรียนระดับชั้น ม.1 นักเรียนระดับชั้น ม.2 นักเรียนระดับชั้น ม.3
นักเรียนระดับชั้น ม.4 นักเรียนระดับชั้น ม.5 นักเรียนระดับชั้น ม.6
     
 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
EQ SDQ2  
     
 
โครงการโรงเรียนสีขาว
 
  ตัวอย่างการบันทึกกิจกรรม  
     
 
สารสนเทศ 2560
 
แบบฟอร์มสาระสนเทศปี 2560 ข้อมูลครูปี2560 ช้อมูลครูอัตราจ้างปี 2560
     
 
รายชื่อนักเรียนประจำปี 2561 ภาคเรียนที่ 1
 
นักเรียนระดับชั้น ม.1 นักเรียนระดับชั้น ม.2 นักเรียนระดับชั้น ม.3
นักเรียนระดับชั้น ม.4 นักเรียนระดับชั้น ม.5 นักเรียนระดับชั้น ม.6
     
แผน PLCปี2561 ป้อนBookmarkปี2561ที่นี่ ส่งคะแนนBookmarkปี2561 ที่ป้อนเสร็จแล้วที่นี่
     
 
แบบฟอร์มงานแผนงาน(ครูณชพล)
 
แบบสรุปโครงการและกิจกรรมปีงบประมาณ 2561 แบบประเมินผลโครงการและกิจกรรมปีงบประมาณ 2561 แบบเสนอโครงการปีงบประมาณ 2562
แบบเสนองานประจำปีงบประมาณ 2562 แบบฟอร์มรายละเอียดพัสดุปีงบประมาณ 2562 รายการพัสดุกองกลาง