ผลงานนักเรียน นักเรียนกับผลงานตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554
ผลงานตัดต่อ ตกแต่งภาพด้วย Photoshop ของนักเรียนระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2557