นางสาวอรวรรณ   วิภาโตทัย
ครู คศ.1 หน.กลุ่มสาระฯ
นายสายัณห์ โพธิ์ไพจิตร
ครูชำนาญการพิเศษนางนาฎณฎา ชมภูนุช
ครูชำนาญการพิเศษ


     

นางเทวี โพธิ์ไพจิตร
ครูชำนาญการพิเศษนายมานะ ผิวผ่อง
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ดวงเดือน กลีบอุบล
ครูชำนาญการพิเศษ     

นางอังสนา เกิดบุญส่ง
ครูชำนาญการพิเศษนายประภาส เอื้อใจ
ครูชำนาญการพิเศษนางลักขณา เอื้อใจ
ครูชำนาญการพิเศษ


     

นายอาทิตย์ พลสุวรรณ
ครูผู้ช่วย


นายสุวิบูลย์ พิมพ์ศรวงษ์
ครูผู้ช่วย