นายสายัณห์ โพธิ์ไพจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ หน.กลุ่มสาระฯ
นายประภาส เอื้อใจ
ครูชำนาญการพิเศษนางนาฎณฎา ชมภูนุช
ครูชำนาญการพิเศษ


     

นางเทวี โพธิ์ไพจิตร
ครูชำนาญการพิเศษนายมานะ ผิวผ่อง
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ดวงเดือน กลีบอุบล
ครูชำนาญการพิเศษ     

นางอังสนา เกิดบุญส่ง
ครูชำนาญการพิเศษนางลักขณา เอื้อใจ
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวอรวรรณ   วิภาโตทัย
ครูคศ.1


     

นายอาทิตย์ พลสุวรรณ
ครูผู้ช่วย


นายสุวิบูลย์ พิมพ์ศรวงษ์
ครูผู้ช่วย