นางสาวอรวรรณ   วิภาโตทัย
ครู คศ.1 หน.กลุ่มสาระฯ
นายสายัณห์ โพธิ์ไพจิตร
ครูชำนาญการพิเศษนางนาฎณฎา ชมภูนุช
ครูชำนาญการพิเศษ


     

นางเทวี โพธิ์ไพจิตร
ครูชำนาญการพิเศษนายมานะ ผิวผ่อง
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ดวงเดือน กลีบอุบล
ครูชำนาญการพิเศษ     

นางลักขณา เอื้อใจ
ครูชำนาญการพิเศษนายอาทิตย์ พลสุวรรณ
ครูผู้ช่วยนายสุวิบูลย์ พิมพ์ศรวงษ์
ครูผู้ช่วย