นายวุฒิชัย วรชิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน


     

นางนาฏณฎา ชมภูนุช
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นางสายัณห์ โพธิ์ไพจิตร
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางธิดารัตน์ บูรณวนิช
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ




     
    ทำเนียบผู้บริหารเก่า